Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 1 juni 2021

Stevige krimp van de omzet en brutomarge in de automotive

In 2020 hebben de verplichte coronasluitingen een grote invloed gehad op de financiële resultaten in de automotive, in het bijzonder op de omzetontwikkeling en de brutomarge. De omzet is met bijna 5 procent gekrompen, tegenover een lichte groei voor het mkb als geheel. De winstontwikkeling was vooral dankzij de steunmaatregelen wel positief: +6 procent. Ook daarmee bleef de branche echter achter bij het mkb-gemiddelde van +9 procent. Verder is de brutomarge met 2,4 procent gedaald, versus een lichte stijging voor het mkb.

Dit blijkt uit het nieuwe Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’

Grafiek AutomotiveOmzet over breed front gedaald

Binnen de branche werd de daling van de omzet over een breed front gevoeld. Meer dan de helft van de autobedrijven (51,8 procent) heeft de omzet in 2020 zien afnemen. Voor de winst is dit net iets minder dan de helft (47 procent). Het gaat wel relatief vaak (22,9 procent) om een forse winstdaling van 50 procent of meer.

Omzet en winst over de jaren

Het jaar 2020 is wat omzet- en winstgroei betreft een trendbreuk in de detailhandel. Uit de vergelijking over meerdere jaren blijkt dat in de afgelopen vijf jaar niet eerder een dergelijke toename van de omzet werd gerealiseerd. Winsttoenames van rond de 40 procent kwamen alleen in 2015 en 2014 nog voor (zie de grafiek).

Gespecialiseerde reparatiebedrijven in zwaar weer

De verschillen binnen de autobranche waren vorig jaar opnieuw groot. Ondernemers die zich richten op gespecialiseerde reparaties zoals carrosserieherstel hebben een moeilijk jaar achter de rug, met een behoorlijke krimp van de omzet. Dit houdt mogelijk verband met de afname van verkeersongevallen in 2020. De handel in auto-onderdelen en -accessoires heeft de omzet – en vooral de winst – juist zien toenemen. In de handel in personenauto’s en lichte bedrijfswagens is de omzet over 2020 bovengemiddeld gedaald en de winst licht toegenomen.

Lagere bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn met meer dan 2 procent afgenomen; een sterkere daling dan het mkb-gemiddelde (-0,8 procent). De auto- en verkoopkosten (onder meer voor promotie en showrooms) laten over 2020 een dubbelcijferige min zien en ook de personeelskosten zijn gedaald (met -1,5 procent). Verder zijn de ‘overige bedrijfsopbrengsten’ sterk toegenomen. Dit laatste hangt waarschijnlijk samen met de administratieve verwerking van de NOW-regeling. 

Vermogenspositie versterkt

Het eigen vermogen is met bijna 13 procent gegroeid, nog iets sterker dan in 2019. Dit beeld kan te maken hebben met het dividendverbod dat was gekoppeld aan de NOW-regeling. Verder zijn de kortlopende schulden min of meer gelijk gebleven, tegen een daling van bijna 5 procent een jaar eerder. De langlopende schulden zijn met 2 procent afgenomen, waar een jaar eerder nog een stijging van bijna 16 procent uit de bus kwam. 

Financieel gezond

De financiële positie van bedrijven in de automotive is op niveau. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating < 1 procent), is uitgekomen op bijna 85. Dit is vergelijkbaar met het voorgaande jaar. De branche doet het daarmee ook beter dan het mkb-gemiddelde, dat licht verbeterde naar 83,2 procent.